Inlägg av Sofi Hallberg

Verksamhetsnära utveckling hos Telge Bostäder

Vår konsult Maria Wirlée stödjer Telge Bostäder som utvecklingsledare. Maria agerar drivkraft i att utveckla arbetssätt och ta fram en utvecklingsplan för fastighetssystemet Vitec. Där lägenhetsobjekt, hyresgäster och köanden finns registrerade. Med Marias erfarenhet av att jobba med många olika yrkesgrupper, skapa struktur och förstå gruppers drivkrafter passar hon mycket bra för uppdraget. ”Som utvecklingsledare […]

Standardiserade arbetssätt hos Serviceförvaltningen

Två konsulter stödjer och leder nu utveckling och införande av moderniserad arbetssätt och rutiner hos serviceförvaltningen via Pro4u. Beställare av uppdraget är administrativa avdelningen och kontaktcenter (KC). Arbetet inleddes med en förstudie och en nulägesbeskrivning med rekommendationer till en effektiv och kvalitetssäkrad process mellan serviceförvaltningen och dess kunder. På uppdraget befinner sig de seniora konsulterna […]

Trafikkontoret satsar på digital dokumenthantering

Just nu utför Magdalena Malmsjö ett uppdrag kring digital dokumenthantering hos Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Uppdraget ska främja en effektiv digital dokumenthantering som är viktig både för intern effektivitet, service till medborgare och företag samt för att uppfylla gällande lagstiftning. Magdalena ansvarar för breddinförande av den rekommenderade lösningen vilket omfattar hantering av förändringar mot befintliga rutiner […]

Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen

I slutet av 2019 har Ida Hermansson slutfört ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta digitaliseringsresa.Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter att automatisera med hjälp av Robot process automation (RPA). Arbetsmarknadsförvaltningen vill digitalisera manuell hantering som tar mycket tid och resurser och målet med förstudien var att identifiera processer […]

Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare

Pro4us senior partner Michael Humer genomför nu en förstudie med kartläggning av dagens supportverksamhet inom IT och utifrån detta kommer han ge förslag för effektivisering och bättre integrering i den totala verksamheten. OKQ8 har väldigt olika miljöer som kan vara en utmaning. Det är allt från både kontorsanvändare samt till stations- och depånätet med över […]

Verksamhetsutvecklare för IT-kontorsmiljö

Jimmy Odenholm genomför just nu en förstudie för att ta fram rekommendation för IT-lösningar i samband med den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset i Stockholms stad. Det ställer krav på att det finns moderna IT-lösningar och digitala tjänster för att stödja verksamheternas framtida arbetsformer och skapa en attraktiv arbetsplats som främjar samarbete mellan förvaltningarna. Pro4u […]

Svenska Spel Kundcase

Framgångsfaktorer för att lyckas med ett komplext program När Svenska Spel skulle anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen insåg man snabbt att det skulle bli ett mycket stort och komplext arbete eftersom det påverkade hela verksamheten med många olika personuppgiftsgrupper, system och processer. Svenska Spel startade därför ett program som skulle leverera alla dessa delar. Man valde […]