Inlägg av

Verksamhetsnära utveckling hos Telge Bostäder

Vår konsult Maria Wirlée stödjer Telge Bostäder som utvecklingsledare. Maria agerar drivkraft i att utveckla arbetssätt och ta fram en utvecklingsplan för fastighetssystemet Vitec. Där lägenhetsobjekt, hyresgäster och köanden finns registrerade. Med Marias erfarenhet av att jobba med många olika yrkesgrupper, skapa struktur och förstå gruppers drivkrafter passar hon mycket bra för uppdraget. ”Som utvecklingsledare […]

Standardiserade arbetssätt hos Serviceförvaltningen

Två konsulter stödjer och leder nu utveckling och införande av moderniserad arbetssätt och rutiner hos serviceförvaltningen via Pro4u. Beställare av uppdraget är administrativa avdelningen och kontaktcenter (KC). Arbetet inleddes med en förstudie och en nulägesbeskrivning med rekommendationer till en effektiv och kvalitetssäkrad process mellan serviceförvaltningen och dess kunder. På uppdraget befinner sig de seniora konsulterna […]

Trafikkontoret satsar på digital dokumenthantering

Just nu utför Magdalena Malmsjö ett uppdrag kring digital dokumenthantering hos Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Uppdraget ska främja en effektiv digital dokumenthantering som är viktig både för intern effektivitet, service till medborgare och företag samt för att uppfylla gällande lagstiftning. Magdalena ansvarar för breddinförande av den rekommenderade lösningen vilket omfattar hantering av förändringar mot befintliga rutiner […]

Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen

I slutet av 2019 har Ida Hermansson slutfört ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta digitaliseringsresa.Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter att automatisera med hjälp av Robot process automation (RPA). Arbetsmarknadsförvaltningen vill digitalisera manuell hantering som tar mycket tid och resurser och målet med förstudien var att identifiera processer […]