Pro4u och hållbarhet

  • Pro4u och hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att våra kunder, konsulter och samarbetspartner ska vara nöjda. Nöjda med resultatet våra konsulter utför, våra uppdrag och stöttningen från oss som bolag. Det handlar också om att åstadkomma nöjda kunder och konsulter på ett schysst sätt och utan negativ miljöpåverkan.

Våra diplom

Bättre och bättre

Vi på Pro4u arbetar systematiskt med att våra kunder, konsulter och samarbetsbolag ska vara nöjda. Målet är att ha över 4.5 av 5 när vi mäter Nöjd Kund Index och Nöjd Konsult Index. Det är många delar som samverkar för att nå dit. Vårt kvalitetsledningssystem gör att vi leder, styr och följer upp vårt arbete på ett bra sätt. Vår uppförandekod guidar oss i hur vi agerar i vårt dagliga arbete.

Miljödiplomerade

Pro4u är miljödiplomerade. En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen innebär också att vi har fått hjälp att granska vår miljöpåverkan och värdera vårt fortsatta arbete.

Havet är en viktig fråga för Pro4u

Pro4u har därför valt att stödja The Ocean Cleanup och Naturskyddsföreningen. Världshaven producerar mer än hälften av syret i atmosfären och absorberar nästan en tredjedel av våra utsläpp av koldioxid. Förstör vi de väl fungerande ekosystem i haven och vid kusterna förstör vi en värdefull möjlighet att lagra växthusgaser. Utsikterna att mildra klimatförändringen minskar.

Schysst = Global Compact

Begreppet hållbarhet brukar definieras som att ”en generation tillgodoser sina behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Begreppet inkluderar tre aspekter, Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. FN har tagit fram 10 principer och 17 globala mål för hållbar utveckling. Så här tänker Pro4u kring hur vi ska bidra till dem.

Pro4u:s Miljöpåverkan

Pro4u levererar konsulttjänster och miljöpåverkan från vår ”produktionsprocess” är låg. Även om miljöpåverkan är låg arbetar vi likväl med att minska miljöpåverkan från verksamhet, lokaler och välja hållbara och miljövänliga alternativ vid inköp och konferenser. Från och med verksamhetsåret 2019 klimatkompenserar vi för våra koldioxidutsläpp. Inte för att vill köpa oss fria utan för att ha så liten total miljöpåverkan som möjligt och hela tiden arbeta för att den ska bli mindre. Vi ska också informera, engagera och inspirera våra konsulter till mer miljömedvetenhet.

Pro4u_s miljöpåverkan

Hållbarhet för våra kunder

Den allt snabbare teknikutvecklingen och digitaliseringen skapar stora möjligheter att göra vårt samhälle mer hållbart. Vi är övertygade om att vi är hållbara för våra kunder genom att fortsätta leverera förändringsprojekt med kvalitet och excellens och att därigenom bidra till att öka våra kunders hållbarhet – till exempel genom att öka digitaliseringen, förenklingar och ett bättre teknik- och resursutnyttjande. Vi bidrar även i projekt för ökad regelefterlevnad och för att motverka penningtvätt.

Hållbarhet för våra kunder

Pro4u som arbetsgivare

Pro4u är ett nätverksbolag med få egna anställda. Konsulterna i vårt nätverk är våra ”anställda” och att de trivs i sina uppdrag och att de gillar att arbeta med oss är nyckeln till vår framgång. Lika behandling och transparens är väsentligt i dialogen om uppdrag. Pro4u som bolag är en pusselbit i att skapa förutsättningar för alla dem som tagit steget att uppfylla egna mål och ambitioner genom att bli egenföretagare. Nöjd
konsult index mäter hur nöjda våra konsulter är med sina uppdrag och oss.

Pro4u som arbetsgivare

Pro4u i samhället

Aspekter som mänskliga rättigheter och jämställdhet, uppfylls genom att följa rådande lagstiftning och våra framtagna policies. Vi bidrar ekonomiskt till samhället genom att betala skatter och avgifter. Vi har nolltolerans mot diskriminering och korruption. Pro4u är också stolta sponsorer till
kappseglingsbåten Team Pro4u. Som ett gemensamt kitt finns synen på förändringsledning och viljan att vara frikostiga och dela med sig av sin kunskap till våra nätverk. 2019 startade Team Pro4u i samarbete med KSSS den enda organiserade träningsverksamheten i Sverige för ungdomar med havskappseglingsbåt.

Pro4u i samhället

Läs hela vår miljö- och kvalitetsberättelse