Den här IT-kompetensen efterfrågas av offentlig sektor

IT-kompetens som efterfrågas av offentlig sektor

Pro4u stöttar våra kunder med att genomföra affärs- och förändringsprojekt.  

Vi delar in uppdragen i tre områden: 

 • Digitalisering & Automation 
 • Förändring & Införande 
 • IT-styrning & Förvaltning  

Nedan sammanfattar vi inom vilka områden offentlig sektor efterfrågar kompetens. Vi får samtliga förfrågningar från över 20 ramavtal som tillsammans täcker hela landet. Sammanställningen bygger på våra förfrågningar och uppdrag från 2022 och början av 2023.  

Digitalisering & automation

Här inkluderar vi uppdrag för att öka digitaliseringen i processer gentemot kunder/medborgare och/eller automatisering av interna processer. Typiska drivkrafter är utökad service, tillgänglighet och kvalitet.

Kompetenser som efterfrågas är:

 • verksamhetsutvecklare
 • processledning kopplat till digitalisering
 • digitaliseringsstrateger
 • kommunikationsstrateger
 • UX och tillgänglighet

Stödet behövs i digitaliseringsprojekt som berör verksamhetsutveckling kopplat till framtidens digitala skola och arbetsplats, utredning kring digitala service och eHälsa samt IoT. De centrala initiativ som finns kring första linjens digitala vård har behov av de flesta IT-kompetenser allt från krav, arkitekter till ux och it-säkerhet.

Ökad digitalisering innebär att regionerna efterfrågar utveckling och förvaltning av e-tjänster gentemot medborgare och andra externa parter liksom lösningar för åtkomsthantering. E-tjänster som efterfrågas spänner över regionernas och kommunernas hela serviceutbud. Under 2022 har vi bland annat varit delaktiga vid utveckling av e-tjänster för olika delar i bygglovsprocessen som grannehörande, e-tjänst för att ta emot köldmedierapporter och sökning av radonmätning och planering samt genomförande och rapportering av livsmedelsinspektioner. Det skapas även andra lösningar för att till exempel visa hur mycket solenergi som kan produceras på det egna taket eller webbplats kultur för äldre som riktar sig till vårdgivare i kommunen.

I flera regioner pågår också arbete med förstudier och införande av e-arkiv-lösningar, låssystem och larm.

Förändring & Införande

I detta område inkluderar vi uppdrag för att införa och/eller ersätta befintliga systemstöd i verksamheten där vision eHälsa 2025 är en av flera pådrivande faktorer. Andra drivkrafter är utbyte av system som har nått sin end-of-lifecycle, effektivisering, nya legala krav eller krav på ökad förvaltningsbarhet och time-to-market. Fler initiativ startas också inom offentlig sektor för att nå Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål och för att minska den egna miljöpåverkan.

Projektledning, koordinering och utrednings- och upphandlingsstöd efterfrågas för olika typer av systeminföranden. I 11 regioner i Sverige pågår arbete med införande av nya vårdinformationsstödssystem och arbetet kommer att pågå flera år framöver. De 9 Sussa-regionerna inför systemet Cosmic medan Västra Götaland och Region Skåne inför Millenium. Region Stockholm och Region Gotland startade upp arbete med upphandling i början av 2023.

Andra typer av införanden är exempelvis kontaktcenterplattformar, datalager, fastighetssystem och ekonomisystem. Till dessa projekt efterfrågas BI-konsulter, dataanalytiker, arkitekter, teknisk testning/testautomation och systemutvecklare. Exempel på tekniker/produkter där kompetens efterfrågas är ServiceNow, Azure, exstream/Streamserve, Episerver/Optimezely, Java och .Net.

Inom privat sida är det fler som har gått över till agila arbetssätt vilket märks på att de i högre utsträckning efterfrågar Agila Produktägare, Scrum Masters och Epic Owners. Gemensamt är behovet av stöd kring datalager och data management där efterfrågan också ökar.

Under 2022 har offentlig sektor också börjat efterfråga stöd för att driva energieffektiviseringsprojekt, initiativ för att öka återvinningsgraden samt för arbete med hållbar it och hållbarhetsredovisningar.

IT-styrning & Förvaltning

Typiska drivkrafter för uppdrag inom IT-styrning & Förvaltning är flexibilitet att skala IT, kostnadseffektivitet, flyttad risk till leverantör, effektiv förvaltning, ökad säkerhet, samt högre kvalitet i produktutveckling. Vi inkluderar även uppdrag för att förstärka it-organisationen med resurser och kompetens för förvaltning liksom upphandling och transiteringsprojekt av outsourcing.

Samma typer av roller och kompetenser efterfrågas från både privat och offentlig verksamhet.

 • Stöd för införande av ITIL-processer
 • Förvaltningsetablering och styrning av IT-infrastruktur behövs för utveckling av verksamheten liksom stöd vid upphandling och transitering av IT-drift och IT-arbetsplatstjänster.
 • Chefsroller och förvaltningsledare efterfrågas för resursförstärkning där offentlig sektor efterfrågar erfarenhet av förvaltning av sociala system, IKT-system och vårdinformationssystem.

Teknikutvecklingen möjliggör en tjänsteorienterad struktur och trenden går mot XaaS med lagring i molnet och stöd för uppbyggnad av ITSM tjänstestruktur. Kompetens kring kravställning och upphandling av SaaS-lösningar och molntjänster efterfrågas framför allt den privata sektorn.  DevOps är ett annat växande område där privat sektor efterfrågar kompetens.

Den ökade digitaliseringen ställer krav på säkerhet vilket innebär en ökad efterfrågan på specialistkompetens inom informations- och it-säkerhetsområdet. Behov finns av allt från specialister inom cybersäkerhet, utveckling av arkitektur till penetrationstester och risk management. Efterfrågan på AD-kunskap, behörighetshantering, samt spetskompetens inom nätverk och säkerhet ökar också.

Några regioner har också börjat mäta och följa upp sin digitala infrastruktur i syfte att ta fram faktabaserade underlag för avveckling, konsolidering eller vidareutveckling av system.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

3 + 5 = ?