Pågående och genomförda uppdrag inom eHälsa och offentlig sektor

Pågående och genomförda uppdrag inom eHälsa och offentlig sektor

 • Offentlig sektor

  Förvaltningsetablering

  Uppdrag för att etablera och starta upp ett IT-förvaltningsobjekt enligt en ny IT-förvaltningsmodell för trafikkontoret. Dygnet runt tar de emot felanmälningar för stadens trafik- och utemiljö. I arbetet ingick bland annat att sätta upp förvaltningsorganisation, förvaltningsplan, ta fram mål och prioriteringar, budget samt i slutet av uppdraget överlämning till nyanställd förvaltningsledare.

 • Offentlig sektor

  Tillgänglighetstestning av Stockholms stads webbplatser

  Tillgänglighetsexperter har granskat hur tydliga webbplatserna är och hur väl de uppfyller tillgänglighetslagen. Förutom experter har också användare deltagit i ett stort användningstest. I en rapport har Stockholms stad fått veta vilka brister som finns samt hur de ska åtgärda dessa. Uppdraget pågick under två månader.

 • eHälsa

  Digitalt stöd till Patientnämnden

  Patientnämnden utser och administrerar stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen. För att underlätta för stödpersonerna och för att minska administrationen på Patientnämnden, så utvecklas en E-tjänst där stödpersonerna direkt kan hantera sina administrativa åtaganden digitalt.

 • Offentlig sektor

  Digitaliseringsstrateg

  Uppdrag att stärka Nacka Energi med strategisk förflyttning samt ett digitaliseringslyft. Ett samarbete över flera år med ett resursteam där omfattningen växlar över tid och även omfattar enstaka behov av expertkompetens samt uppdrag av förvaltnings- och utredningskaraktär.

 • eHälsa

  Projektledare

  Projektledare till Nationella läkemedelslistan som ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. E-hälsomyndigheten önskade en projektledare med rätt att förskriva medicin och lång erfarenhet av denna typ av program och hittade rätt konsult hos Pro4u.

 • Offentlig sektor

  E-tjänst för bygglov – den snabbaste lanseringen i staden!

  I arbetet med att skapa så goda förutsättningar det går för Stockholms företagare att återstarta efter pandemin har avsaknaden av digital ansökan för bygglov identifierats som ett hinder. Tjänsten utvecklades och lanserades på två månader.

 • Offentlig sektor

  Kulturförvaltningen automatiserar med hjälp av en robot och konsult från Pro4u

  En pilot har genomförts för handläggning av ansökningar för kulturstöd. En robot har utvecklats och presenterats för handläggare och ansvariga chefer. Slutsatsen från piloten är att förvaltningen ser stor potential i att kunna använda robotar och AI i fler administrativa processer.

 • Offentlig sektor

  Verksamhetsnära utveckling

  Utvecklingsledare och IT-koordinator inom förvaltningen på Telge Bostäder. Arbetet innebar att utveckla arbetssätt, stegvis införande av PM3 och att ta fram utvecklingsplaner för Telges fastighetssystemet där lägenhetsobjekt, hyresgäster och köanden finns registrerade. Rollen innebar att införa och driva ett strukturerat utvecklingsarbete utifrån agila metoder med verksamhet, IT och samarbetspartners.

 • eHälsa

  Rapportering och uppföljning av vårdköer

  SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har i en överenskommelse med staten enats om nya krav för hantering och uppföljning av Vårdgaranti och uppföljning av väntetider. Pro4u stöttar med Projektledare för anpassning av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm till de nya kraven på rapportering och uppföljning av vårdköer.

 • Offentlig sektor

  Förvaltning av publika e-tjänster

  Ett flertal förvaltningsuppdrag för e-tjänster gentemot Stockholms stads medborgare och näringsidkare för stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer

1 + 1 = ?