GDPR – Pro4u:s behandling av personuppgifter

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

Pro4u värnar om den personliga integritet för våra anslutna konsulter. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. I Pro4u:s policies nedan finns sammanställning av vilka personuppgifter vi behandlar för dig, vilken laglig grund som finns för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt vem som får tillgång till uppgifterna.

Pro4u:s policy för behandling av personuppgifter för Partners och Associerade
Pro4u:s policy för behandling av personuppgifter för medlemmar i Uppdragsportalen

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning:
• Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter. Det du registrerar på Uppdragsportalen kan du uppdatera eller ta bort. Med andra ord påverkar du det själv.
• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera din information på Uppdragsportalen.
• Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke. Vill du som partner eller associerad bli raderad medför det att du säger upp ditt avtal med oss. Medlemmar kan själva radera sig i Uppdragsportalen.
• Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
• Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
• Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.

Förändringar av våra policies

Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i våra policies för partners och associerade eller medlemmar, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit i din profil i Pro4u:s Uppdragssportal, så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kring vår behandling av personuppgifter eller vill utöver någon av dina rättigheter, var god kontakta oss via dataskyddsombud@pro4u.se.