Regulatoriska krav

Vill ni uppfylla regulatoriska krav lite enklare?

Pro4u genomför uppdrag för att förenkla, automatisera och säkerställa regelefterlevnad inom

Regulatoriska krav inom bank, finans och försäkring

Pro4u har i mer än 15 år genomfört uppdrag som gällt regulatoriska krav för bank-, finans- och försäkringsbranschen.
Uppdragen har omfattat förstudier, kravanalyser och projektledning för att införa lösningar för regelefterlevnad och rapportering samt anpassning av IT-arkitektur till kraven. Uppdragen har också avsett automatisering av reservsättning, beräkning av kapitalkrav samt framtagning och dokumentation av processer och dataflöden. AML eller Penningtvättslagen har Pro4u arbetat med både inom bank och finans- och spelbranschen.

Informationssäkerhet

Vill ni förbättra ert dataskydd, informations- och cybersäkerhet? Pro4u har kompetens inom alla områden inom informationssäkerhet. Vill ni även certifiera er enligt ISO 27001 kan vi även vägleda er inför en certifiering.

Lever ni upp till alla delar i dataskyddsförordningen? Pro4u kan stötta er vid genomlysning, vidareutveckling och automatisering av era processer för GDPR.

Se till att ditt företag hamnar i ett bättre läge och minimera dina digitala risker. En robust miljö och effektiv riskhantering ger företaget konkurrensfördelar på en tuff marknad.

Regelverk

Vad betyder alla förkortningar och vilket syfte har regelverken? Här har du en kortfattad beskrivning av några av de regelverk vi hjälpt våra kunder med.

Anti Money Laundry är ett regelverk för att förhindra ekonomisk brottslighet. Banker och finansiella företag behöver följa regelverket men även andra verksamheter som t.ex. spelbolag, pantbanker och fastighetsmäklare behöver följa penningtvättslagen.

Riksbankens kreditdatabas, KRITA är en databas med detaljerad information om lån och krediter från banker och finansiella institut och följer i stor utsträckning Europeiska centralbankens (ECB) AnaCredit, både när det gäller innehåll och metod. Syftet är att förbättra statistiken och analysen av kreditmarknaden.

är ett Baselregelverk för riskrapportering och riskdatagenerering för systemviktiga banker som kompletterar Basel III. Finansinspektionen som är den svenska övervakningsmyndigheten har bestämt att Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken är våra regionala systemviktiga banker. Nordea är även en av de 29 globalt systemviktiga bankerna.

Digital Operational Resilience Act (DORA är ett regelverk inom EU som syftar till att effektivt hantera och minimera digitala risker inom den finansiella sektorn. Den omfattar alla finansiella företag och leverantörer av IT-tjänster inom EU.

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation är en EU:s gemensamma förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter.  Syftet är att stärka medborgarnas kontroll och även rättigheter över sina personuppgifter.

Ett regelverk för redovisning av försäkringskontrakt med syfte att öka transparansen och jämförbarheten i redovisningen av försäkringskontrakt.

En verksamhet som följer ISO 27001 har ett ledningssystem och systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet samt dataskydd. Det är frivilligt att följa regelverket och även att certifiera sig. Vid en certifiering granskar en extern part att standardens krav uppfylls.

Stärker skyddet för investerare och kunder bland annat genom ökad skyldighet att informera om risker förknippade med finansiella instrument.

Betaltjänstdirektivet PSD2 består av flera delar som ställer krav på alla kortbetalningar där kortutgivaren är inom EU/EES. Ett av direktivets mål är att skapa förutsättningar för ännu säkrare kortbetalningar.

Samlingsnamn för regelverk för försäkringsbolag för rapportering och kapitaltäckningsberäkning.

Har du några frågor angående regulatoriska krav? Kontakt oss gärna