Så här gick vår miljödiplomering till

Funderar ni på att miljöcertifiera er verksamhet? Pro4u är sedan mars 2021 miljödiplomerade. Här berättar vi hur vi gjorde och ger lite tips på vägen.

Miljöcertifiera eller Miljödiplomera verksamheten? 
I Sverige finns möjlighet att certifiera sig enligt ISO 14001 eller diplomera sig enligt kraven i Svensk Miljöbas. De är likvärdiga varandra men Miljödiplomering är en nationell metod medan ISO 14001 är internationell. Svensk Miljöbas lägger mer vikt på verksamhetens faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna medan ISO 14001 ställer högre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner.

Vi uppfattade miljödiplomeringen som mindre resurskrävande och att rådgivning inför en diplomering i högre grad inkluderade framtagna guider och mallar.  Många av företagen som hjälper till vid diplomering/certifiering kan både Svensk Miljöbas och ISO 14001 samt stötta eller revidera verksamheten.

Pro4u är en konsultverksamhet baserad i Sverige med betydligt fler konsulter på uppdrag hos kund än medarbetare på kontoret. Det var huvudorsaken till att vi valde att diplomera oss enligt Svensk Miljöbas.

Vad innebär det att ett företag miljödiplomerar sig?
En miljödiplomering innebär att verksamheten inför ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och att minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen innebär också att ert företag får hjälp att granska sin miljöpåverkan och värdera sitt fortsatta arbete. 

Grundvillkoret för att verksamheten ska kunna miljödiplomeras är att den följer gällande miljölagstiftning och inte har några anmärkningar avseende pågående verksamhet.

Tips för er resa mot en miljödiplomering 

1.Börja med att lära dig lite mer

Börja med att lära dig mer om hur er verksamhet påverkar miljön och hämta inspiration och kunskap från likasinnade. 

Vi gjorde det genom att:  

  • Delta i seminarier om miljö- och hållbarhet. Du vet sådana gratisseminarier som dimper ned i mejlboxen då och då eller inlägg på sociala medier som LinkedIn 
  • Beräkna våra egna koldioxidutsläpp.  

Att beräkna våra koldioxidutsläpp gjorde att vi tänkte igenom vad i vår verksamhet som påverkar och förstod vad som påverkade mest. Pro4u är ett konsultbolag som förmedlar it-konsulter till våra kunder. De flesta av våra kunder och uppdrag finns i Stockholmsområdet.  

Konferenser, event och kundaktiviteter visade sig vara det som ledde till mest CO2 utsläpp för oss. 

Resor var för oss en relativt blygsam pott i och med att vi åker kollektivt, cyklar eller går till i princip samtliga kundbesök.   

Hjälp för att beräkna CO2

För beräkning av måltider i samband med seminarier och konferenser.

För beräkningar avseende hotel, transporter och elförbrukning

Beräkningar för papper, plast och övrigt material

2. Sätt upp målskapa riktlinjer och börja minska er miljöpåverkan
I ledningsgruppen diskuterade vi lämpliga mål för vår verksamhet. Utifrån det vi hade lärt oss då valde vi att klimatkompensera hela vår verksamhet och satte som mål att årligen minska våra CO2. Vi justerade vår inköpspolicy och beslutade att bara ha konferenser på miljöcertifierade anläggningar. Utöver det började vi diskutera framför allt elförbrukningen med vår hyresvärd, mer vegetariska alternativ på våra event och tog bort engångs- och plastförpackningar från eventen.   

Andra saker vi gjorde var: 

  • Deltog Breakit inpact challenge 
  • Bidra till Naturskyddsföreningen och Pacific CleanUp  
  • Minimera pappersförbrukningen.  Vi hade sedan tidigare digital avtalshantering och fakturering. Nu kontaktade vi alla kunder som av någon anledning inte fick digitala fakturor och satte upp flödet med dem.

3. Miljödiplomeringen
När vi hade en liten bas att stå på beslutade vi oss för att diplomera verksamheten. 

Vi prioriterade miljödiplomeringen och avsatte tid kvartal 1 2021. Vi såg till att vi jobbade fokuserat och hade möjlighet att ta de ledningsbeslut vi eventuellt behövde.    

Arbetet inleddes med att vi beskrev nuläget och Miljöstegen gjorde en miljöutredning av verksamheten. Dessutom gick alla på kontoret en grundläggande miljöutbildning och vår miljöansvarige en fördjupad utbildning. Utifrån miljöutredningen fick vi fram viktiga miljöaspekter för Pro4u och från kartläggningen de punkter/aktiviteter vi behövde gå igenom och/eller ta fram inför en diplomering. Miljöaspekterna påverkade i sin tur de miljömål vi har satt upp, vår miljöpolicy och interna rutiner. 

Vi bokade in korta men täta avstämningsmöten med Miljöstegen. Det var bra för att snabbt få stöd och kunna bolla idéer med vår konsult Annika Johansson.  

Checklista Miljödiplomering

Här har vi listat några av de saker som ni bör ha koll på inför en diplomering. Vi hade de fem första punkterna på plats innan diplomeringen medan de fem sista genomfördes/togs fram i samband med diplomeringen. Utbildning är något att ständigt jobba med. Tänk på att vi är ett tjänsteföretag. En verksamhet med egen tillverkning behöver se över hela den delen också.

  • Miljöansvarig

  • Miljöpolicy

  • Inköpspolicy- och rutin för inköp samt krav på leverantörer och samarbetspartners

  • Miljömål och mätetal för att följa upp dem

  • Ledningssystem för att ta fram/följa upp mål, hantera avvikelser och kontinuerlig förbättring

  • Miljöutbildning

  • Lista över de miljölagar och andra krav som berör verksamheten

  • Hantering av avfall och farligt avfall

  • Miljöutredning, visar verksamhetens viktiga miljöaspekter. Går igenom allt från energiförbrukning, transporter och resor till avfallshantering och farligt avfall.

  • Miljöberättelse

  • Ledningens genomgång (årlig genomgång och utvärdering av miljöledningssystemet)

Lycka till!

Svensk Miljöbas SMB 
Läs mer om Svensk Miljöbas och hitta företag och godkända revisorer som kan stötta er vid en diplomering.

Svensk Miljöbas SMB 
Läs mer om Svensk Miljöbas och hitta företag och godkända revisorer som kan stötta er vid en diplomering.