Kommer projektet att lyckas?

Se hur stora chanser det är för projektet att lyckas genom att göra Quizet. Det tar bara några minuter och kan få ett svajigt projekt att bli det bästa någonsin.

Quizet riktar sig till dig som är beställare eller är huvudansvarig för ett projekt som måste lyckas.

Välj det alternativ som bäst överensstämmer med verkligheten. Räkna sedan ihop hur många A, B respektive C du har. Svar hittar du längst ned.

A B C
Styrgrupp Styrgruppens medlemmar har i sin linjebefattning mandat att prioritera mellan projektet och övriga pågående projekt. De kan tillsätta/avsätta/omprioritera verksamhetsresurser vid behov. Styrgruppen inkluderar resursägare och verksamhetsansvariga men de har inte mandat att påverka prioritering gentemot övriga projekt/ingen tydlig prioritering mot övriga projekt finns. Styrgruppens deltagare deltar på gemensamma styrgruppsmöten men hinner inte däremellan engagera sig i projektet.
Verksamhets-resurser Vi har resursförstärkt avdelningen så att det ska finnas utrymme att delta och arbeta i projektet Projektet kommer att bedrivas parallellt med det dagliga jobbet och inga andra projekt/aktiviteter kommer att genomföras parallellt. Vi har resursförstärkt med konsulter som gör det mesta av arbetet. Beslut hanteras inom ramen för det dagliga arbetet.
IT-resurser Vi har resurser med rätt kompetens helt dedikerade till projektet. Vi har namngivna resurser men är osäkra på hur mycket tid de kan lägga i projektet eller vi har resurser men de är oerfarna/har inte rätt kompetens. Projektet har inga dedikerade resurser. Utveckling beställs av IT och prioriteras därefter gentemot övriga önskemål.
Kravhantering/
Lösning
Verksamhetsresurser med kompetens inom berörda områden tillsammans med erfaren kravhanterare och arkitekt deltar i framtagning av krav och lösning. Verksamhetsresurser med kompetens och inom berörda områden deltar vid framtagning av krav och lösning. De har dock ingen erfarenhet av arbete i projekt. Verksamhetsresurser utan mandat/vilja att förändra befintliga rutiner/arbetssätt.
Riskhantering Projektet bedömer och identifierar risker och åtgärder löpande. Styrgruppens medlemmar arbetar aktivt för att minska riskerna. Projektgruppen har identifierat risker och åtgärder samt ansvariga. Risker följs upp på gemensamma projektmöten. Vi ska ta fram en risk-ista/analys. Tills vidare diskuteras identifierade risker med styrgruppen.
Förändrings-
ledning
Nyckelpersoner i ledningen står bakom förändringen och de står som avsändare Lösningen pilotas innan den implementeras/rullas ut. Referensgrupper deltar i projektet och förankring sker via dem. Målgrupper är identiferade och kommunikations- och utbildningsplan finns. Projektet ansvar för eventuella aktiviteter och förankring.
Styrning/
Ledning
Ledning med tydlighet och bra ansvarsfördelning, uppföljning och planering. Gott samarbete och lösningsorienterat arbetssätt mellan de olika lagdelarna (verksamhet/IT/leverantör). Ledning med tydlighet och bra ansvarsfördelning, uppföljning och planering. Leverantören har det övergripande ansvaret (är huvudprojektledare) för projektet.
Teknik Lösningen bygger på etablerad teknik med gott om tillgänglig kompetens och erfarenhet. Lösningen är en utökning inom befintligt koncept/teknik men med nya leverantörsförhållanden och upplägg för organisationen. Lösningen bygger på ny teknik och kräver omfattande funktionell utveckling. Ni är först ut.

Fler än 3 st C – Är detta ett viktigt projekt som påverkar dina framtida karriärmöjligheter? Kan du inte förändra förutsättningarna för projektet bör du överväga att byta arbetsgivare i god tid innan projektet ska sjösättas.

Lika många B, eller fler B än A – Ditt projekt kan lyckas. Förbättra förutsättningarna om du kan. Dina chanser ökar om hela projektteamet är engagerade, stämningen är bra och arbetssättet är lösningsorienterat.

Fler A än B – Grattis, du är en av få som lyckats skapa riktigt bra förutsättningar för ditt projekt! Håll tummarna för att inget oförutsett inträffar som t.ex. att företaget blir uppköpt, ledningen stoppar alla pågående projekt eller din största kund bestämmer sig för att byta leverantör.