Verksamhetsnära utveckling hos Telge Bostäder

Vår konsult Maria Wirlée stödjer Telge Bostäder som utvecklingsledare.

Maria agerar drivkraft i att utveckla arbetssätt och ta fram en utvecklingsplan för fastighetssystemet Vitec. Där lägenhetsobjekt, hyresgäster och köanden finns registrerade.

Med Marias erfarenhet av att jobba med många olika yrkesgrupper, skapa struktur och förstå gruppers drivkrafter passar hon mycket bra för uppdraget.

”Som utvecklingsledare handlar det om att ha bra struktur på utvecklingsarbetet och samverka inom organisationen. Bygga upp strukturer för hur man hanterar förbättringsåtgärder, involvera cheferna och få medarbetarna delaktiga i förvaltningsarbetet. I detta behöver man också se om det finns behov av kompetensutveckling, införa nya funktioner och samverka med externa leverantörer för att lyckas.

Jag ska skapa förutsättningarna för förändring, vara kreativ och bygga upp det som behövs för att lyckas.

Några av de saker som redan förändrats är att vi nu jobbar mer agilt genom till exempel kvartalsplaner istället för årsplaner. Vi har också ett närmare samarbete med leverantörer än förut.

Jag har bra stöd av de styrdokument som finns i form av den digitala färdplanen samt affärsplanen. I dessa behandlas behovet av digitala lösningar och synen på kundens behov. Telge Bostäder har genomfört projektet Kundresan som lett fram till resultat som kommer vara viktiga faktorer i planeringen av kommande arbete med mer fokus på kundens behov i framtiden och lyfta blicken för att sätta just kunden i fokus. Det tror jag kommer vara bra både för kunderna och den interna motivationen.”

Maria Wirlée

Arbetsuppgifter som är aktuella inom uppdraget:

  • Att vara en drivkraft i att utveckla arbetssätt – i form av förvaltningsgrupper och beslutsforum.
  • Att stödja förvaltningsgruppens medlemmar att bli mer självgående att på egen hand driva mindre utveckling. Genom ett nära och coachande förhållningssätt.
  • Att samordna/kravställa insatser gentemot våra samverkansparter.
  • Att skapa en illustrativ utvecklingsplan, som går att nyttja i intern kommunikation och ger en tydlighet i vilka frågor som är prioriterade.
  • Att löpande värdera potential i befintliga och ännu ej nyttjade funktionaliteter i befintligt verksamhetssystem.