Pro4u:s ramavtal med Sinfra

Pro4u:s ramavtal med Sinfra

Pro4u har två ramavtal med Sinfra. Ett för managementkonsulter samt ett ramavtal för bemanning med kompetens inom kategorierna IT, Kommunikation, Interimschef och specialister.

Sinfra är nationell inköpscentral som genomför upphandlingar för dess medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Sinfra har för närvarande 428 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige.

Bemanning inom IT, Kommunikation, Interimschef och Specialist

Pro4u lämnade in och vann tilldelning inom fyra kategorier.

Syftet med upphandlingen är att Sinfras medlemmar ska kunna avropa extern personal för en kortare eller längre tidsperiod.

Sinfras medlemmar kan göra avrop från den leverantör som får högst rangordning för de utvärderingskriterier som medlemsföretaget väljer eller göra en förnyad konkurrensutsättning där de kan specificera krav på konsulten

Avropsparter: 

Sinfras samtliga medlemmar i Sverige. Den fullständiga listan hittar du på Sinfras hemsida här.

Följande roller ingår i kategori IT:

 • Helpdesk
 • IT-tekniker
 • IT-utvecklare
 • IT-arkitekt

Följande roller ingår i kategori kommunikation:

 • Marknadskoordinator
 • Grafisk formgivare
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör

Roller interimschef och specialist

Dessa roller kan enbart avropas genom förnyad konkurrensutsättning, där specifik utbildning, erfarenhet och kompetenskrav på konsulten definieras.

Priser:

Priset sätts utifrån konsultens bruttolön. Priser kan även sättas vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU)

Avtalsperiod:

Avtalet gäller till 2023-06-14 och kan förlängas i ytterligare två år.

Ramavtal för managementkonsulter

Pro4u lämnade in anbud på de två områdena verksamhetsutveckling samt kompetens- och ledarskapsutveckling och vann tilldelning i båda.

Verksamhetsutveckling omfattar bland annat delar som förstudier, projektledning, kravställning men också digitalisering, effektivisering och kvalitetsutveckling.

Kompetens- och ledarskapsutveckling omfattar exempelvis ledarskapsutbildning, coachning, utveckling av metod och arbetssätt men också förstudier, analys och strategisk rådgivning.

Avtalet kan användas på två sätt. Antingen göra avrop direkt på ramavtalet eller genomföra en förnyad konkurrensutsättning. Förnyad konkurrensutsättning krävs vid leverans av ett visst resultat eller om man vill utvärdera fler kriterier än de som finns med i ramavtalet. Detta kan till exempel vara utvärdering av kvalitetsnivå och ansvarsnivå.

Avropsparter: 

Sinfras medlemmar inom Stockholms län kan använda sig av ramavtalet. Det är kommuner och bolag som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. Aktuell lista på medlemmar finns på Sinfras hemsida. Här är ett axplock:

 • Boo Energi Ekonomisk förening
 • E.ON Mälarkraft Värme AB
 • Haninge kommun
 • Nacka Energi
 • Norrtälje kommun
 • Södertörns Fjärrvärme AB
 • Telge Nät AB
 • Värmdö kommun

Den fullständiga listan hittar du här.

Område Verksamhetsutveckling omfattar:

 • Förstudie
 • Analys
 • Projektledning
 • Omorganisering
 • Förändringsledning
 • Affärsmodellsutveckling
 • Anläggningsändringar
 • Digitalisering
 • Effektivisering
 • Kvalitetsutveckling
 • Utveckling av ledningssystem
 • Utveckling av policy
 • Kvalitetsutveckling
 • Kravställning
 • Uppföljning
 • Strategisk rådgivning
 • Avvikelsehantering och förbättringsarbete
 • Utveckling av metod och arbetssätt
 • Positionering
 • Marknadsfrågor
 • Utvärdering

Område Kompetens- och ledarskapsutveckling omfattar:

 • Förstudie
 • Analys
 • Projektledning
 • Medarbetarundersökning
 • Ledarskapsutbildning
 • Strategisk rådgivning
 • Personlig coachning
 • Coachning av grupp
 • Coachning av ledningsgrupp
 • Strategisk komptetensförsörjning
 • Kravställning
 • Utveckling av metod och arbetssätt
 • Utbildning
 • Kompetensutveckling
 • Utvärdering

Priser:

Fasta priser per kompetensnivå. Fyra kompetensnivåer. Priser kan sättas vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU)

Avtalsperiod:

Avtalet gäller till 2024-07-14.

Göran Edin

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om dessa ramavtal

Göran Edin
E-post: goran.edin@pro4u.se
Mobiltelefon: 0705-93 93 53

Pro4u & energi

Energisektorn står inför betydande förändringar på elmarknaden och behov av effektivisering. Med detta ramavtal får Pro4u möjlighet att fortsätta bidra i det förändringsarbete som pågår.

Pro4u har genomfört många projekt inom framförallt el och fjärrvärme. Digitalisering och verksamhetsutveckling är områden där Pro4u har stor erfarenhet. Vi utvecklar system, lösningar och arbetssätt utifrån kundernas och verksamhetens behov.

Pro4u har kunskap om It inom energisektorn och processarbete för kundsystem och avräkning. Vi leder projekt för mätvärdesinsamlingssystem och de tjänster som utvecklas för att ge kunderna ökad tillgång till sina förbrukningsvärden. Modernisering av masterdata system för eldistribution, systeminförande för fakturering av energiskatt och byte av elmätare/fjärrvärmemätare är några andra exempel på genomförda projekt. Vi har även hjälpt aktörer på elmarknaden med förberedelser för den kommande elhandlarcentriska marknadsmodellen samt anpassningar till elmarknadshubben. Här har vi en arbetsmodell utvecklad för denna anpassning.

Läs mer om våra kundcase inom Energi

Läs mer om våra övriga ramavtal

Adda (Sveriges kommuner och regioner)

Ansvarig: Fredrik Hagelin

CSN

Ansvarig: Göran Edin

Kommuner (egna ramavtal)

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Stockholm

Ansvarig: Fredrik Hagelin

Region Västerbotten

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Västernorrland

Ansvarig: Henrik Rydell

Region Östergötland

Ansvarig: Henrik Rydell

Statens tjänstepensionsverk

Ansvarig: Henrik Rydell

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

Sveriges Radio

Ansvarig: Henrik Rydell

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig